menu

Algemene Voorwaarden

 • HealthCross behoudt zich het recht voor een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.
 • De betalingen dienen bij voorkeur te geschieden via de manieren beschreven op de daarvoor ingerichte webpagina. De geldigheidsduur van de kaarten is onbeperkt.
 • Bij verlies van een strippenkaart is restitutie niet mogelijk. De deelnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid over zijn/haar strippenkaart.
 • De strippenkaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Voor de aanvang van een training dienen de deelnemers welke in het bezit zijn van een strippenkaart deze aan te bieden voor afstempeling.
 • Deelname aan een training van HealthCross geschiedt geheel op eigen risico. HealthCross is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is HealthCross niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door HealthCross georganiseerde activiteiten.
 • HealthCross is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.
 • Een training bij HealthCross is intensief en blessuregevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien een deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien een deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan trainingsdeelname, is het raadzaam om eerst advies in te winnen bij een arts.
 • HealthCross behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
 • HealthCross behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich misdragen, op welke wijze dan ook, deelname aan een training te ontzeggen.
 • Deelnemers verklaren geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van HealthCross.
 • Deelnemers stemmen ermee in dat hun gegevens door HealthCross bewaard zullen worden. HealthCross verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.
 • Bij deelname van een training aangeboden door HealthCross gaat de deelnemer akkoord met bovenstaande voorwaarden.
Vorige pagina

Contact

De Heldense Bossen 6
5988 NH Helden

Trainer

Damion Penningnieuwland